NHIỄM ĐỘC

Nuốt chất độc

 

Đưa ngay đến bác sĩ.

Không tìm cách nôn ra.

Nhận thông tin hữu ích từ ứng dụng ? Đồng ý Từ chối